Zasady korzystania ze strony internetowej
Searchpeak.pl

O nas

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.searchpeak.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest Michał Przyszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AD-WISE MICHAŁ PRZYSZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Czartoria 2/13, 61-101 Poznań, NIP: 7831838123, REGON: 389130860, adres poczty elektronicznej: m.przyszewski@searchpeak.pl oraz numer telefonu: +48 533 680 837 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Strona ma wyłącznie charakter informacyjny, co oznacza, że za pośrednictwem Strony nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek indywidualnego zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży lub świadczenia usług określonymi przez Właściciela, a także mogą być przedmiotem ustaleń stron, prowadzonych przed zawarciem umowy na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Na Stronie Internetowej udostępniane są informacje o prowadzonej przez Właściciela działalności gospodarczej oraz jego produktach i usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Strony do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Usługi elektroniczne

Na Stronie Internetowej dostępne są usługi elektroniczne: blog, newsletter oraz formularz kontaktowy.

  1. Blog – umożliwia przeglądanie artykułów, aktualności i innych treści publikowanych przez Właściciela na temat swoich produktów i usług. Przeglądanie bloga następuje po przejściu do zakładki „Blog” widocznej na Stronie Internetowej i nie wymaga dokonywania jakichkolwiek innych czynności ani podawania żadnych danych. Wszelkie treści dostępne we wpisach na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

    Usługa elektroniczna blog świadczona jest nieodpłatnie i trwa do czasu zaprzestania korzystania z bloga przez użytkownika, co może nastąpić w każdej chwili poprzez opuszczenie Strony Internetowej lub zamknięcie przeglądarki.
  2. Formularz kontaktowy – pozwala na wysłanie zapytania lub wiadomości do Właściciela Strony Internetowej. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt” lub innego miejsca na Stronie, w którym dostępny jest formularz kontaktowy, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Formularz kontaktowy wymaga wybrania tematu i podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz następujących danych kontaktowych użytkownika: imię oraz adres poczty elektronicznej.

    Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Treści wysyłane przez użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne, zgodne z prawem oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Właściciela albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi.

Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony: